Nasz priorytet: wyręczyć klienta w tym, na czym się znamy


Przedsiębiorstwo Usług Audytorskich i Rachunkowych "BR" Maria Sielicka jest firmą posiadającą status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą.
"BR" otwarte zostało stosownym wpisem do ewidencji w Urzędzie Miasta Legnicy w dniu 22.11.1995r., natomiast na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zarejestrowane od dnia 26.11.1996r. (Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałą nadała "BR" numer 1543).


Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie wykonywania czynności rewizji finansowej fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

(Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym)


Kontakt
an image
PUAiR "BR" Maria Sielicka
ul. Św.Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica

NIP 691-101-03-31

Kontakt e-mail: audytor@audytor.legnica.pl

Tel/Fax +48768549713
Kom.: 603-696-077